Prezentare Proiect

Titlul proiectului: Funcționare GAL ”SLOBOZIA 2017’’

Componenta 1: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” – Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai putin dezvoltate.

Nr. Contract de finanțare: POCU/390/5/1/123730

Descriere ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017

Asociatia este persoana juridica, fara scop lucrativ, nonprofit, independenta, neguvernamentala, autonoma si apolitica infiintata in temeiul O.G. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Ghidului specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala conform POCU 2014-2020 – Obiectivul specific 5.1 .

Asociatia are denumirea Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017, este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Membrii GAL sunt din : autoritatil locale, institutii publice, sectorul privat, societatea civila, comunitatea marginalizata, comunitati invecinate ZUM. Asociatia are sediul in teritoriul vizat de SDL.

Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 a elaborat Strategia de dezvoltare locala care a fost selectata în cadrul etapei II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

Asociatia are obiective principale ca:

a) – stimularea implicarii comunitatilor in dezvoltarea locala prin formarea unui parteneriat local;

b)-  elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locala ce va da posibilitatea actorilor locali, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor locale marginalizate;

c)- abordare integrata in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatile marginalizate printr-o abordare multisectoriala realizata prin corelarea si asigurarea complementaritatii intre investitiile in infrastructura de tip FEDR si masurile soft de tip FSE.

Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 este reprezentata prin:

– Autoritate locala : Primaria Municipiului Slobozia, Directia de Evidenta a Persoanelor Slobozia; Agenția Județeana Pentru Ocuparea Forței De Munca Ialomita; Serviciul Public de Asistenta Sociala Slobozia; Direcția Generala de Asistență Socială și Protectie a Copilului;

– Sector public:  Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

– Sector privat: S.C. Avicola Slobozia; S.C. Agrafics Communication S.R.L.

– Societate civila: Filiala Judeteana de Cruce Rosie Ialomita; E Pluribus Unum; S.C. Bricolage Distribution S.R.L.; Asociatia pentru Dezvoltare și Incluziune Sociala  Cetațeni grup vulnerabil : Iarca Emilia; Rusu Chira; Grapă Doinița.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta gestionarea sprijinului necesar functionarii Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 in vederea implementarii „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Slobozia” si animarii  comunitatii vizate de aceasta, prin mobilizarea resurselor comunitare existente si generarea altora noi, pentru a sustine masurile si operatiunile integrate de dezvoltare locala, in perioada 2018-2023

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. OS1: Functionarea Asociatiei GAL SLOBOZIA 2017 prin sprijin logistic oferit pentru dezvoltarea si aplicarea mecanismelor de management, precum si prin intarirea capacitatii sale de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace SDL, in intervalul de timp 2018-2023.
 2. OS2: Animarea comunitatii vizate de SDL, la nivelul Municipiului Slobozia, in vederea dezvoltarii socio-economice, prin informarea, formarea, indrumarea potentialilor beneficiari, si prin implicarea membrilor comunitatii, precum si prin lansarea si gestionarea apelurilor de proiecte pentru propuneri POR / POCU, in intervalul de timp 2018-2023.
 3. OS3: Promovarea temelor orizontale – dezvoltare durabila, egalitate de sanse si nediscriminare, prin implementarea de acțiuni care vizeaza in mod direct respectarea mediului înconjurator, aplicând principiile: reducem, reutilizam, reciclam si educam! In acest sens, cel putin 10% din activitatile proiectului / interventiile SDL vor propune masuri care vor promova concret teme orizontale FSE: dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, nediscriminare.
 4. OS4: Promovarea temelor secundare – emisii scazute CO2, inovare sociala, TIC.

Rezultate așteptate:

R1. REZULTATE – A.1.1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI – activitate transversala

 • – 9 contracte de munca experti
 • – 9 fise de post experti
 • – 6 rapoarte tehnico financiare
 • – 36 minute intalniri echipa de proiect
 • – 6 rapoarte de monitorizare a implementarii proiectului
 • – 1 procedura de lucru privind achizitiile
 • – 1 metodologie privind achizitiile
 • – 11 dosare de achizitie
 • – 1 metodologie implementare activitati
 • – 1 strategie de comunicare in cadrul proiectului
 • – 1 metodologie privind informarea si publicitatea
 • – 12 cereri de rambusare
 • – 4 cereri de plata
 • – 2 cereri de prefinantare

 

R2. REZULTATE – A.2.1.Consolidarea capacitatii actorilor locali / partenerilor / personalului GAL prin inovare sociala, egalitate de sanse si dezvoltare durabila in vederea implementarii SDL

– 18 sesiuni informare (cu cate aprox.20 participanti) organizate

– 18 mese rotunde (cu cate aprox.10 participanti) organizate

– Materiale informative si promotionale realizate (300 pachete)

– 1 vizita studiu pentru schimb de experienta realizata

– 1 curs de formare pentru imbunatatirea competentelor de accesare si implementare proiecte realizat (2 grupe x aprox. 10 participanti)

 

R3. REZULTATE – A.3.1 Elaborarea procedurilor necesare derularii procesului de lansare, evaluare si selectie a proiectelor in mod eficient, nediscriminatoriu si transparent

– 1 Procedura de selectie a propunerilor de proiecte realizata

– Apeluri de proiecte lansate, conform fiselor de proiect prevazute in SDL

– Rapoarte de selectie corespunzatoare apelurilor lansate, realizate

 

R4. REZULTATE – A.4.1 Monitorizarea implementarii proiectelor, instrument de indeplinirea angajamentelor asumate prin SDL, de asigurare a respectarii principiilor de nediscriminare si dezvoltare durabila

 • 1 Procedura de monitorizare a proiectelor finantate prin SDL
 • Vizite pe teren la proiectele de investitii finantate prin SDL
 • 2 experti tehnici monitorizare
 • 1 manager proiect

 

R5. REZULTATE – A.5.1 Sprijin logistic general in functionarea GAL

– Sediul GAL mobilat si dotat cu echipamente pentru buna desfasurare a activitatii – 4 laptopuri, 1 multifunctionala, mobilier de birou

 

R6. REZULTATE – A.6.1 Cheltuieli indirecte

– Rata forfetara conform Ghidului – 15% din cheltuielile salariale

– Masuri de informare si publicitate conform Orientari Generale POCU

Aceste rezultate ajuta la atingerea Ob. General al proiectului, ale Ob. Specifice 1- 4 si rezultatului asteptat conform Ghidului Specific AP5/Pl9.vi/OS5.1- etapa a IIIa a mecanismului DLCR

 

Contextul proiectului:

Proiectul se va implementa in regiunea Sud Muntenia, in judetul Ialomita, Municipiul Slobozia. Necesitatea implementarii proiectului in comunitatea marginalizata din municipiul Slobozia este justificata de situatia socio-economica a acestei zone, iar in vederea atingerii obiectivelor documentelor strategice relevante, proiectul propus aduce in prim plan problemele identificate la nivelul comunitatii marginalizate din municipiu, prezentate in cele ce urmeaza.

Rata saraciei in regiunea Sud-Muntenia este printre cele mai ridicate din Romania, cu o rata de 0.37 in mediul rural (locul IV la nivel national, dupa regiunile Nord-Est, Sud-Est si SudVest). Pe judete, cea mai ridicata rata a saraciei se inregistreaza in judetele Calarasi si Ialomita (0.45), iar cea mai scazuta in Prahova (0.34). Dupa numarul de locuitori municipiul Slobozia se afla în categoria oraselor de marime mijlocie (între 50.000 si 99.000 de locuitori), fiind în prezent cel mai important centru urban din Centrul Câmpiei Baraganului concentrând 40% din populația urbana a județului (respectiv 18% din populația județeana totala). Populația municipiului Slobozia înregistrata la recensamântul din 2011 era de 45 891 locuitori, adica 16,7 % din populația județului Ialomița, cu 23510 femei si 22381 barbați, fiind în prezent cel mai important centru urban din 31 Centrul Câmpiei Baraganului. Pe lânga români, în municipiul Slobozia mai exista populație de urmatoarele etnii: rromi, aromâni macedoromâni, maghiari,germani, ucrainieni, sîrbi, tatari, turci, rusi, greci, italieni. Majoritatea sunt români (90%), iar pentru 6,9% din populație, apartenența etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (92,1%) si adventisti de ziua a saptea (0,22%).Pentru 6,96% din populație, nu este cunoscuta apartenența confesionala. Evoluția structurii pe vârste a populației releva atât scaderea ponderii populației tinere cât si apariția unui proces lent, dar constant de îmbatrânire demografica.

In ceea ce priveste grupurile defavorizate de la nivel local, o atentie deosebita trebuie acordata populatiei de etnie roma, cea mai expusa riscului de saracie si de excluziune sociala. Desi numarul lor oficial este mic (si cel mai probabil subevaluat) in municipiul Slobozia, cei mai multi dintre acestia au locuit sau continua sa locuiasca in centrul municipiului, ceea ce reprezinta o particularitate locala. Acestia au fost mutati, definitiv sau temporar, in locuinte sociale ale Primariei odata cu demararea lucrarilor de reabilitare a imobilelor din centrul vechi al municipiului.Persoanele de etnie roma au mari probleme in gasirea unui loc de munca, fiind in general dependente de venitul minim garantat. Un alt grup dezavantajat il reprezinta persoanele cu handicap, in numar de peste 12.000 la nivelul judetului Ialomita, dintre care circa 3.500 in municipiul Slobozia (500 de copii si 3.000 de adulti). Dintre acestea, doar circa 400 sunt institutionalizate. Numarul persoanelor varstnice din municipiul Slobozia este in crestere, pe fondul imbatranirii demografice (9.239 de persoane de peste 65 de ani, la recensamantul din 2011; 11.660 cu domiciliul, la 1 iulie 2015), la nivelul municipiului nefunctionand niciun centru rezidential pentru varstnici.

Una dintre problemele acute cu care se confrunta administratia locala este criza de locuinte sociale si pentru tineri, numarul persoanelor care locuiesc in conditii improprii fiind foarte ridicat. Sectorul economiei sociale este slab dezvoltat la nivelul municipiului si judetului Ialomita.Potrivit datelor din Strategia privind dezvoltarea durabila a Municipiului Slobozia pentru perioada 2014-2020, in anul 2014 erau 19.126 salariați si 1054 somer inregistrati cu 1819 beneficiari ai serviciilor de asistența sociala. In ceea ce priveste structura salariatilor din municipiu, principalul domeniu de ocupare este cel al construcþiilor, urmat de industria chimica si cea alimentara.In luna septembrie rata somajului inregistrat era de 6.89%, cu 1074 someri dintre care 503 femei, cea mai mare pondere inregistrandu-se in randul persoanelor fara studii.

În municipiul Slobozia exista mai multe zone dezavantajate si marginalizate, printre care si 2 cartiere de tip rural: Bora si Slobozia Noua si blocul UGIRA care se gasesc în afara zonei de acțiune urbana. In aceste zone tip mahala si/sau ghetou locuiesc aproximativ 15.000 de locuitori, dintre care cel putin 1.000 persoane de etnie roma declarate. Pentru aceste zone Strategia privind dezvoltarea durabila a Municipiului Slobozia prevede masuri care sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de locuit, conectarea la ruta ocolitoare a orasului, dar si abordarea DLRC, ce vizeaza mobilizarea si implicarea comunitatii dezavantajate si a organizatiilor locale, cu scopul de a progresa in vederea dezvoltarii lor intr-un mod mai inteligent, mai durabil si mai favorabil incluziunii, in concordanta cu Strategia Europa 2020.

Destinatia investitiilor  vizate de SDL:

– creşterii participării pe piaţa muncii;

– îmbunătăţirii nivelului educaţional şi a accesului la servicii de bază;

– îmbunătăţirii condiţiilor de locuire etc.

 

Se vor finanţa măsurile soft integrate destinate comunităţii marginalizate vizate de SDL, în următoarele domenii:

– educaţie;

– creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie/învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii;

– ocupare– sprijin pentru accesul şi/sau participarea pe piaţa muncii prin: consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal, subvenţionarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie şi stagii, susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu şi a economiei sociale de inserţie etc;

– dezvoltare si furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale);

– asistenţă socială;

– combaterea discriminării sau segregării;

– campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

 

Scopurile implementării strategiei SDL:

-reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in zonele urbane marginalizate identificate la nivelul Municipiului Slobozia, zonelor urbane marginalizate, alaturi de impunatatirea calitatii vietii;

– cresterea coeziunii sociale;

– îmbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL.

 

Direcțiile de dezvoltare ale proiectului:

 1. Imbunatatirea conditiilor de locure la nivelul comunitatilor ZUM de pe teritoriul SDL, ca raspuns la nevoia de dezvoltarea a facilităților rezidențiale modernizate, de tipul locuintelor sociale, care sa ofere conditii de locuit decente familiilor dezavantajate, modernizarea drumurilor publice din zonele urbane marginalizate, in vederea cresterii accesului locuitorilor la servicii public, precum si mentinerea functionalitatii pe termen lung a infrastructurii nou contruite;
 2. Reducerea riscului de abandon scolar in randul copiilor din teritoriul SDL prin dezvoltarea unor pachete integrate de servicii educationale care sa reduca riscul de abandon scolar cauzat de conditiile grele de viata, lipsa motivatiei personale, lipsa educatiei timpurii;
 3. Creşterea sanselor de ocupare formala in randul persoanelor de varsta activa din teritoriul SDL, ca raspuns la nevoia de sprijin eficient si efectiv pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a persoanelor adulte somere sau inactive si a persoanelor care au parasit de timpuriu scoala;
 4. Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale individualizate axat pe nevoile comunităţilor dezavantajate pentru a raspunde nevoii de dezvoltare a capacitatii centrelor comunitare integrate medico-sociale de a furniza servicii sociale si medicale persoanelor dezavantajate. Astfel prin interventiile mai sus mentionate, SDL a Muncipiului Slobozia va genera un efect pozitiv pe termen lung in cadrul comunitatii marginalizate ZUM.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide